Działka na sprzedaż - 640/4 Górzyn K-S SSE

640/414 grudnia 2017r. odbędzie się II przetarg na sprzedaż ddziałki. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 640/4 o pow. 2,1425 ha położona w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko. 

Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. 

Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) i jest oznaczona symbolem 1PSB - teren przemysłu, składu i budownictwa.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,2818 ha, RV –pow. 1,8170 oraz RVI– pow. 0,0437 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. 

Cena wywoławcza: 451.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23%).

Przetarg odbędzie się 14 grudnia, wymagane wadium w kwocie 80.000,00 złotych płatne do 8. grudnia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

 

Szczegóły przetargu na stronie bip.lubsko.pl

 

Port Lotniczy Zielona Góra

plende