Działka na sprzedaż na strefie przy ul. Reymonta - 521/34

521/34Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/34 o pow. 1,4727 ha położona jest w Lubsku pomiędzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego a ul. Władysława Reymonta (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością.

Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z istniejących w obu ulicach sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji produkcyjno – składowej.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,1400 ha oraz RV– pow. 1,3327 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia, wymagane wadium w kwocie 60.000,00 złotych płatne do 8. grudnia.

Cena wywoławcza: 387.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23%).

Szczegóły przetargu na stronie bip.lubsko.pl


Port Lotniczy Zielona Góra

plende