Przetarg na działkę w K-S SSE

Działka 1601/17Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/17 o pow. 2,2531 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko*. 

Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze wewnętrznej sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIIIb – 0,8078 ha, RIVa – pow. 0,8988 ha, RV – pow. 0,5465 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Data przetargu: 2020-06-08 10:00

Cena wywoławcza: 420.000,00 złotych brutto (cena zawiera 23% VAT)
Wadium: 30.000,00 zł (termin wpłaty do 03.06.2020r.)

Więcej informacji: bip.lubsko.pl

*) Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów:  

  • poniesionych nakładów inwestycyjnych lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Ponadto Gmina Lubsko zapewni ulgi w podatkach lokalnych w ramach pomocy de minimis do 200.000,00 Euro w ciągu 5-ciu lat.

Szczegóły dotyczące ulg i preferencji na działkach K-S SSE można znaleźć na stronie lubsko.eu

Port Lotniczy Zielona Góra

plende
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko