LFP - spotkanie informacyjne

lfp.jpg

W dniu 27 listopada 2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

Na podstawie w/w umów  BGK  powierzył  Agencji  kapitał w łącznej wysokości 20 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ponad 3,5 mln zł. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o udzielenie Małych  Pożyczek w kwocie do 500 tys. zł oraz Dużych Pożyczek o wartości  do 2 mln zł. 

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się nie tylko do rozwoju lubuskich firm, ale również do utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Pożyczki udzielane będą na bardzo korzystnych warunkach, a z preferencji w oprocentowaniu będą mogły skorzystać  przedsiębiorstwa będące w fazie start-up, przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia  innowacyjne w skali  regionu oraz wdrażające technologie informacyjno-komunikacyjne.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego www.lfp.region.zgora.plfunkcjonującego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który będzie zajmował się udzielaniem oraz obsługą pożyczek.

 

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się 1 lutego 2018 r. o godzi. 11.00 w Lubskim Domu Kultury (kawiarnia), pl. Jana Pawła II 1.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Pani Anna Hekkert – specjalista w Urzędzie Miejskim w Lubsku pod numerem tel. 68 457 61 14.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Port Lotniczy Zielona Góra

plende