Czy kolej wróci do Lubska?

Slajd prezentacji Kolej w Lubsku W środę 06.11.2019 r. odbyło się w ratuszu spotkanie w sprawie szans i możliwości przywrócenia w Lubsku transportu kolejowego pasażerskiego i towarowego.

Spotkanie odbyło się w zacnym gronie, a udział w nim wzięli Burmistrz Lubska, Starosta Powiatu Żarskiego, radni RM w Lubsku, przedstawiciele: Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy, Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK z Zielonej Góry, Lubuskiego Oddziału Spółki Przewozy Regionalne POLREGIO, Spółki Pol-Miedź Trans z Lublina, Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”.

Podczas spotkania Pan Robert Kotowski Prezes Fundacji Stacja Lubsko-Sommerfeld przedstawił rys historyczny Lubskiej kolei. Po I Wojnie Światowej, to właśnie dzięki kolei, Lubsko było centrum gospodarczym powiatu krośnieńskiego, do którego ówcześnie przynależało. Lata 90-te przyniosły upadek kolei w Lubsku, a także straty, których do dziś nie byliśmy w stanie odbudować.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podkreślił, że Lubsko pozostaje wykluczone komunikacyjnie. Nie dość, że nie mamy kolei, to także połączenia autobusowe zostały ograniczone. Dodatkowo wciąż nowe kłody rzuca się przy realizacji zadania budowy II etapu lubskiej obwodnicy. Jest to dla Lubska problem bardzo poważny, pod wieloma względami. Brak pełnego odcinka obwodnicy powoduje, że ciężki transport przejeżdża przez miasto, powodując niebezpieczeństwo ruchu, ale także niszczenie budynków, także tych zabytkowych. Dodatkowym skutkiem negatywnym jest obniżenie atrakcyjności naszego regionu w rozumieniu gospodarczym. Mimo, iż Lubsko znajduje się w dobrym miejscu na trasie połączeń, także tych z zachodnią granicą, to brak obwodnicy zakłóca spójność komunikacyjną tego regionu. Należy także wspomnieć, że ograniczenia komunikacyjne stwarzają mieszkańcom naszej gminy bariery w dostępie m.in. do kultury, edukacji.

Dane statystyczne na temat lubuskiego transportu kolejowego pasażerskiego zaprezentowali przedstawiciele UTK. Jak wskazują badania, liczba osób korzystających z tej formy transportu – wciąż rośnie.

Głos zabrał także Pan Damian Hajduk, niezależny konsultant, współpracujący z Ministerstwem Cyfryzacji, który przedstawił plany rozwoju w kierunku automatyzacji transportu. Mówił o tym, że trasy kolejowe do/z Lubska, są na mapach planowanych zamierzeń.

Rozgorzała bardzo owocna dyskusja, w której swoje stanowisko zaprezentowali przedstawiciele uczestniczących w spotkaniu stron.
Rozmawiano o:
- możliwościach uruchomienia połączenia kolejowego z Lubska w kierunku Bieniowa, ale także w dalszej perspektywie w kierunku Żar oraz granicy zachodniej,
- o procedurze przejęcia od PKP budynków, które obecnie pozostają ich własnością.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zobowiązali się, że do końca listopada br. opracują propozycję planu połączeń w celu lepszego skomunikowania Lubska z regionem. Przygotują także kalkulację dopłat na organizację przewozów.
Przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Zielonej Górze mają określić potrzeby inwestycyjne, a także oszacować koszt niezbędnych prac oraz wskazać przewidywany czas ich realizacji.
Samorząd lokalny ma określić swoje możliwości w zakresie uporządkowania terenu, a także wykonania niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (np. wiat przystankowych), a także wskazać potrzeby społeczne w zakresie transportu kolejowego, który skomunikuje Lubsko z regionem.
Wiceprezes UTK z Warszawy zapraszał zainteresowane strony na spotkanie do Oddziału w Poznaniu, by porozmawiać nt procedury przekazania obiektów PKP na rzecz samorządu lokalnego.

Jakie są szanse na to, by kolej wróciła do Lubska? – dziś jest to jeszcze trudne do określenia. Jednak podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, że nikt nie odmawia wznowienia transportu kolejowego w Lubsku. Istotnie rodzi to konieczność poniesienia nakładów finansowych, które trzeba oszacować. Transport zbiorowy nigdy nie był samobilansujący się. Tutaj istotą jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, co obecnie, jeśli chodzi o Lubsko nie jest zrównoważone w odniesieniu do regionu woj. lubuskiego.

Burmistrz Lubska podkreślił, że nie ma zgody na dalsze wykluczenie komunikacyjne Lubska! Będziemy zabiegać o każdy z tematów, zarówno o lepsze połączenia autobusowe, o budowę obwodnicy Lubska, o przywrócenie kolei w Lubsku, gdyż mieszkańcy naszej gminy powinni mieć równe szanse rozwoju oraz dostępu do oferty, którą posiadają większe ośrodki.

 

.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1