Rozmowy nt. farmy fotowoltaicznej w gminie Lubsko

Burmistrza Lubska Janusz Dudojć z przedstawicielami firmy zainteresowanej wybudowaniem na terenie gminy Lubsko farmy fotowoltaicznejW czwartek 6 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z przedstawicielami firmy zainteresowanej wybudowaniem na terenie gminy Lubsko farmy fotowoltaicznej. Według założeń, zadanie ma być realizowane dwuetapowo. Potrzeba rozdzielenia inwestycji wynika z tego, że część terenów objętych jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP), a część leży poza nim.

W pierwszym etapie wykonywane będzie zadanie na działkach poza MPZP. Natomiast dokument MPZP jest obecnie zmieniany, gdyż zakładał powstanie farm wiatrowych. Po korekcie na obszarach będą dopuszczone inwestycje w energię odnawialną, bez określenia źródła tej energii. Obecny na spotkaniu urbanista informował, że procedura zmiany dokumentu potrwa ok. 1,5 roku. Jako, że została wszczęta w III kwartale 2019 roku, planowany jej koniec jest na przełomie I/II kwartału 2021 roku.

Inwestor przedstawił technologię wykonania farm fotowoltaicznych, która jest bardzo innowacyjna. PEG (Performance in Electricity Generation), czyli dolna konstrukcja elektrowni fotowoltaicznej dla terenów położonych w otwartej przestrzeni została opatentowana. Konstrukcja ma bardzo niską wysokość i opiera się na wąskich podporach stalowych. Nie wymaga wylewania betonowych fundamentów. Inwestor podkreślał, że przedstawione rozwiązanie jest najlżejszym, najwydajniejszym i najbardziej innowacyjnym systemem na rynku. Farma nie stwarza żadnych uciążliwości dla mieszkańców, ani dla środowiska naturalnego. Nie emituje hałasu, nie wymaga zachowania odstępów technologicznych.

Dzięki obecności przedstawiciela Enei, Inwestorzy mogli zdobyć wiedzę nt procedur uzyskiwania warunków przyłączeniowych, a także ustalić mogące wystąpić ryzyka. Inwestor poinformował, że już wcześniej dokonywał wizji lokalnej terenu, na którym ma powstać farma fotowoltaiczna, który w jego ocenie jest bardzo dobrą lokalizacją z uwagi na płaskie ukształtowanie terenu oraz piaskowe podłoże.

Burmistrz poinformował zebranych, że plany na postawienie na terenie gminy Lubsko farm fotowoltaicznych przedstawił radnym. Temat spotkał się z zainteresowaniem. Burmistrz zapewnił także, że sprawy proceduralne zależne od Gminy, będą realizowane bez zbędnej zwłoki. Burmistrz wskazał, że jest otwarty na dialog. Zadeklarował wsparcie i pomoc w sprawach, do realizacji których jest uprawniony.

Podczas spotkania rozmawiano także o tym, że zważywszy na politykę krajową, obecnie jest dobry moment na realizację inwestycji w zakresie OZE. Pewnym rodzajem ryzyka mogą być zmieniające się przepisy prawa, które mogą spowodować wydłużenie procesu uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, warunków i pozwoleń.

Inwestor poinformował, że zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, pod koniec maja br. wystąpi z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (dla terenów poza MPZP). We wrześniu br. planuje wystąpić o warunki przyłączeniowe. Inwestor przewiduje, że pozwolenie na realizację pierwszego etapu inwestycji powinien uzyskać około czerwca 2021 roku.