Czynniki sprzyjające inwestycjom

Zarówno istniejący jak i przyszli przedsiębiorcy mogą skutecznie liczyć na wsparcie ze strony władz gminy, zarówno w formie ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych stosowanych w ramach pomocy de minimis jak również dodatkowo w formie zwolnień i preferencji w podatkach PIT i CIT  dla nowych inwestorów podejmujących działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto lubscy przedsiębiorcy są na bieżąco i indywidualnie  informowani a także aktywnie wspierani przez Urząd Miejski w Lubsku w imprezach mających znaczenie dla dalszego rozwoju ich firm jak chociażby udział w zagranicznych Targach Rzemieślniczych  czy Kongresach Gospodarczych . Ponadto w ramach aktywnej współpracy partnerskiej z niemieckim miastem Forst (Lausitz) współorganizowane są liczne przedsięwzięcia gospodarcze jak choćby Konferencja gospodarcza nt. logistyki i potencjału na polsko-niemieckim pograniczu czy wspólny folder gospodarczy promujący zarówno rodzime przedsiębiorstwa jak i firmy z Forst (Lausitz).

 

Warto dodać, iż Urząd Miejski w Lubsku inicjuje spotkania czy szkolenia dla przedsiębiorców z jednostkami udzielającymi pomocy w zakresie pozyskiwania środków unijnych, partycypuje w działaniach PUP celem zdiagnozowania lokalnego rynku pracy. Warto podkreślić, iż w ramach świadczenia pomocy w zakresie doradztwa dla firm ubiegających się o pozyskiwanie środków unijnych Urząd Miejski w Lubsku aktywnie współpracuje z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Agencją Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów czy Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną.

 

Kolejnym impulsem z myślą na  stworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Lubsko jest zawiązanie w 2008 roku Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” jako partnerstwa trójsektorowego, składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego mającym na celu działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. W ramach działania grupy zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy z obszaru wsparcia stowarzyszenia aplikować mogą o środki unijne na rozwój swoich przedsięwzięć.

 

Najbardziej  znaczącym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorcy są preferencje płynące  z inwestycji na terenie KSSSE, mianowicie możliwość  skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE (w wysokości nawet 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy)  z kolei sama Gmina Lubsko zapewnia ulgi w podatkach lokalnych (do 200.000,00 EURO w ciągu 5-ciu lat) - (patrz: Oferta inwestycyjna)

Oczywiście istniejący przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienia w podatkach lokalnych w ramach pomocy de minimis.

plende