Zachęty inwestycyjne

Inwestora w przejściu przez procedurę administracyjną a także w udzielaniu pomocy w trakcie realizacji projektu wspomaga Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwoju gospodarczego i współpracy zagranicznej jako łącznik pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

Do zadań Pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego i współpracy zagranicznej należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miast,  wspomaganie Inwestora w procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, opieka poinwestycyjna, informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez K-S SSE, itd.

Gmina Lubsko oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej. Poza tym inwestorowi przysługują również zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym. Gminne opisaliśmy poniżej, regionalne i krajowe najlepiej scharakteryzowane zostały przez K-S SSE i PAIiIZ, do których linki zamieściliśmy w treści poniższego artykułu.

 

Zachęty lokalne

Gmina Lubsko oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom następujące zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości:

POMOC DE MINIMIS:

Akty prawne regulujące udzielanie pomocy de minimis:

UCHWAŁA NR LVI/348/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR XI/43/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Treść uchwały wraz z załącznikami: www.bip.lubsko.pl

Okres zwolnienia: 5 lat

Maksymalna kwota: 200.000 euro

 

Zachęty regionalne

POMOC REGIONALNA:

1. Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Logotyp Invest in Lubuskie i Lubuskie Warte zachodu

Przedsiębiorcy mogą współpracować z Regionalnym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów http://www.coi-lubuskie.pl/sektory-priorytetowe/

 

 

2. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą uzyskać  pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym CIT.

Maksymalna intensywność pomocy:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 45%
  • Duże przedsiębiorstwa: 35%

Okres zwolnienia:  5 lat

Więcej znajdą Państwo na stronie http://www.kssse.pl/pl/oferta/zwolnienia_podatkowe.html

 

3. Ponadto przedsiębiorcy korzystać mogą ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 .

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego:

- NOWOCZESNA GOSPODARKA

- WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

- RYNEK PRACY

- CYFROWE LUBUSKIE

- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

- OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

- TRANSPORT

- REWITALIZACJA

- EDUKACJA

- INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/

 

 

Zachęty krajowe

GRANTY RZĄDOWE:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na stronie http://www.paiz.gov.pl/prawo

 

plende